• office@anamob.ro
  • Intrarea Catedrei, Nr. 5, Sector 1, Bucuresti, 014162
 ANUNT CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE PARTENERI

ANUNT CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE PARTENERI

In conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 􀀎i ale HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Asociafia Nafionala a lndustriilor de Morarit 􀀊i Panificafie din Romania – ANAMOB a derulat, in perioada 15.10.2020-30.10.2020, procedura de selecfie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitafi de drept public sau privat, pentru depunerea cererii de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile 􀀎i de calitate a fortei de munca 􀀎i sprijinirea mobilitatii fortei de munca, Prioritatea de investitii 1 0.iii: Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cuno􀀎tintelor, a aptitudinilor 􀀎i a competentelor fortei de munca 􀀎i promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala 􀀎i prin validarea competentelor dobandite, Obiectivul specific: 3 .12. :Imbunatatirea nivelului de cuno􀀎tinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC 􀀎i SNCDI ale angajatilor
Obiectivul general al proiectului: Cre􀀎terea nivelului de cuno􀀎tinte 􀀎i competente pentru angajatii IMM-urilor din Romania care i􀀎i des:fa􀀎oara activitatea in domeniul procesarii alimentelor 􀀎i bauturilor.
Scop: Cre􀀎terea participarii la programe de formare profesionala 􀀎i certificarii de competente profesionale a angajatilor din IMM-urile din Romania care i􀀎i des:fa􀀎oara activitatea in domeniul procesarii alimentelor 􀀎i bauturilor.
Comisia, numita prin Dispozitia Presedintelui ANAMOB nr. 17/09.09.2020, face cunoscut rezultatul procedurii de selectie de parteneri, dupa cum urmeaza:

Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc / 160/28.09.2020 / ADMIS / 92 puncte

CERTIND SA / 161/29.09.2020 / ADMIS / 95 puncte

Depunerea eventualelor contestatii se face in termen de 5 zle lucratoare de la publicarea anuntului de selectie pe site-ul ANAMOB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *