• office@anamob.ro
 • Intrarea Catedrei, Nr. 5, Sector 1, Bucuresti, 014162
 ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru acest proiect sunt specificate în Ghidurile POCU: Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Competente digitale pentru angajații din IMM.

Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și
sprijinirea mobilității forței de muncă
Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții
pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea
cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de
învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite
Obiectivul specific: 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini
aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților 

În conformitate cu prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 și ale HG 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,

Asociația Națională a Industriilor de Morărit și Panificație din România – ANAMOB anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept public și privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru acest proiect sunt specificate în Ghidurile POCU: Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Competente digitale pentru angajații din IMM.

Titlul proiectului: PROACTIV- Angajați competenți- IMM-uri performante

Obiectivul general al proiectului: Creșterea nivelului de cunoștințe și competențe pentru angajații IMM-urilor din România care își desfășoară activitatea în domeniul procesării alimentelor și băuturilor.

Scopul proiectului: Creșterea participării la programe de formare profesională și certificării de competențe profesionale a angajaților din IMM-urile din România care își desfășoară activitatea în domeniul procesării alimentelor și băuturilor.

Aria de implementare a proiectului: multi-regional;

Valoarea maximă eligibilă a proiectului – 1 000 000 euro.

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfășura pe o perioadă de 18 luni.

Activitățile eligibile sunt cele menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice, cât și activitățile orizontale privind managementul proiectului, achizițiile publice și măsurile specifice pentru informare și publicitate pentru proiect (Ghidul de finanțare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro), după cum urmează:

A1 Management de proiect

A2 Furnizarea de programe de formare profesională (activitate relevantă și obligatorie)

A2.1 Organizarea de  programe de formare

A3 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale (activitate relevantă)

A 4 Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor (activitate relevantă și obligatorie)

A5 Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor (activitate suport)

A5.1 Identificarea, selectarea si înregistrarea grupului țintă

A5.2 Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajaților (activitate suport)

A6. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetară

Potențialii parteneri ai Asociației Naționale a Industriilor de Morărit și Panificație din România – ANAMOB vor fi implicați în una sau mai multe activități eligibile conform celor mai sus menționate, mai puțin pentru activitatea A1-Management de proiect.

Profilul partenerilor

Având în vedere activitățile pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului căutăm parteneri relevanți, adică entități a căror activitate în cadrul proiectului să contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor, respectiv: furnizori de formare profesională, organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale, asociații de întreprinderi, camere de comerț și industrie și organizații sindicale. Partenerii selectații vor avea competente și experiență relevantă cel puțin în unul sau mai multe domenii, astfel:

 • Formare profesională;
 • Selecție și identificare grup țintă;
 • Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă ;
 • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajaților.

Condiții generale de eligibilitate: Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere:

 • NU este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 • NU a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forța de rest judecata;
 • NU se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislație sau de reglementările naționale;
 • Reprezentanții săi legali/structuri le de conducere și persoanele care asigură conducerea partenerilor NU au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • NU se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală ;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea partenerilor NU au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de rest judecata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;
 • partenerul/partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora și persoanele care asigură conducerea /partenerului/partenerilor NU se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare ;
 • NU se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

Capacitatea operațională

Fiecare partener are experiență în implementarea a minim 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

Condiții specifice

 • Activitate relevantă, dovedită de fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al instituției, în domeniul activităților proiectului, respectiv documentele din secțiunea – Depunerea Dosarului.
 • Declarația pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului – Condiții Generale și Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.

Depunerea dosarului

Dosarul va conține următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție, conform model anexat;
  1. Statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada eligibilității partenerului; (copie ștampilată și semnată de reprezentantul legal în original) ;
  1. Declarația pe proprie răspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligentele de a asigura resursele financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a acestuia;
  1. Descriere a experienței relevante a participantului însoțită de documente care atestă acest lucru. – maxim 5 pagini, Times New Roman, font 12, 1 rând ;
  1. CV-urile în format Europa, în limba română ale experților cheie propuși de participant pentru proiect împreună cu documentele justificative (diplome, adeverințe, certificate, curricular etc.), care să ateste informațiile despre educație si formare profesională (maxim 3 CV-uri) însoțite de o declarație de disponibilitate a celor pentru care se atașează CV-urile de a lucra în implementarea proiectului. Dacă din motive obiective, aceste persoane nu vor putea lucra, mai târziu, în implementare, partenerul selectat va avea obligația de a le înlocui cu persoane care dețin o experiență/nivel de pregătire profesională identică sau superioară ;
  1. Descrierea activităților în care se va implica în funcție de specificațiile și tipologia menționată în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice și detalierea expertizei, resurselor umane, materiale pe care le poate pune la dispoziție – maxim 5 pagini, Times New Roman, font 12, 1 rând;
  1. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, act constitutiv și/sau statut/ orice alt act de înființare al organizației în care sunt precizate tipurile de activități desfășurate (copie ștampilată și semnată de reprezentantul legal in original);
  1. Fișa partenerului (original, semnată și ștampilată, conform modelului anexat);
  1. Declarația pe proprie răspundere privind capacitatea financiară (semnată de către reprezentantul legal și director economic/contabil) – partenerul va dovedi că are posibilitatea susținerii financiare a proiectului prin evidențierea în declarație a veniturilor totale din ultimii patru ani ;
  1. Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului -Condiții Generale și Ghidul Solidul Solicitantului -Condiții Specifice ;
  1. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictelor de interese și a incompatibilități lor (model anexat).

Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competentă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos. Punctajul maxim posibil obținut este de 100 puncte. Vor fi declarați admiși participanții care întrunesc un punctaj de peste 70 de puncte. Vor fi declarați respinși participanții care întrunesc 70 de puncte sau mai puțin. Vor fi declarați câștigători participanții admiși care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. In cazul retragerii câștigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant admis pe categoria vizată.

Asociația Națională a Industriilor de Morărit și Panificație din România – ANAMOB  va putea selecta 1-2 parteneri pentru activități eligibile din Ghidul Solicitantului – Condiții specifice.

Nr. crt.Criterii de selecţiePunctaj
1Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul derulării de proiecte europene: proiecte cu activitate relevantă în activităţile proiectului – 10 puncteare capacitatea financiară de a genera venituri pentru a contribui la cofinanţarea proiectului, inclusiv la asigurarea lichidităţilor financiare necesare activităţilor pe care le va derula între cerererile de rambursare/plată: – 20 puncte.implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilăun proiect implementat – 10 puncte2 proiecte implementate – 15 puncte peste 2 proiecte implementate – 20 puncte50
2Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul specific al activităţilor eligibile din Ghidul solicitantului Condiţii specifice: minim 6 luni – 1 an – 5 puncteîntre 1 an -3 ani – 7 punctepeste 3 ani – 10 puncte  10
3Principalele activităţi propuse a fi desfăşurate de potenţialii parteneri în cadrul proiectului pe domeniul aplicabil: consistenţa şi calitatea expertizei aduse pentru implementarea proiectului – 10 punctefurnizare de resurse umane parteneriatului pentru prezentul apel – 20 punctefurnizare de resurse materiale parteneriatului – 5 puncteparticipare la cofinanțarea proiectului – 5 puncte40
 TOTAL100


Partenerii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la acoperirea tuturor activităților ce se preconizează a se desfășura de către parteneri în cadrul proiectului. Solicitanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi excluși din procesul de selecție.

Organizațiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune documentele solicitate completate, semnate și ștampilate de către reprezentantul legal, în plic sigilat pe care se va specifica: “In atenția Departamentului proiecte, Pentru selecția de parteneri Programul Operațional Regional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Asociației Naționale a Industriilor de Morărit și Panificație din România – ANAMOB  , Intrarea Catedrei, Nr. 5, Sector 1, cod 014262, București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 30.09.2020, ora 16.00.

Persoana de contact: Marin Dumitru Viorel, e-mail: office@anamob.ro, tel. 0722-260855.

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicați se poate face până la data de 18.09.2020 inclusiv, la adresa de e-mail office@anamob.ro. Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicați se va efectua în termen de maxim trei zile lucrătoare.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate și aprobate, în baza evaluării, de către comisia de selecție. Rezultatele procedurii de selecție vor fi publicate pe site-ul Asociației Naționale a Industriilor de Morărit și Panificație din România – ANAMOB, după avizarea raportului comisiei de evaluare de către reprezentantul legal al instituției.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri, nu creează nici o obligație pentru Asociația Națională a Industriilor de Morărit și Panificație din România – ANAMOB  , în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul redactării cererii de finanțare nu fac obiectul nici unei pretenții de natură financiară, sau de orice alta natură, pentru nici una dintre pârți.

Asociația Națională a Industriilor de Morărit și Panificație din România – ANAMOB  își rezervă dreptul de a solicita clarificări în perioada de selecție și documente suport suplimentare partenerilor selectați (de ex. cazier fiscal, declarații pe propria răspundere suplimentare etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.

La momentul depunerii dosarului de participare la selecția de parteneri, fiecare participant are obligația să detentă semnătura electronică aferentă platformei MY SMIS.

După finalizarea selecției de parteneri aceștia vor avea obligația de a numi două persoane pentru a oferi informații in legătură cu parteneriatul și completarea câmpurilor aferente partenerului din cadrul aplicației MY SIMIS.

Lista finală a partenerilor selectați va fi publicată pe site-ul Asociației Naționale a Industriilor de Morărit și Panificație din România – ANAMOB  – www.anamob.ro .

Download Anunt Complet + Modele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *